تورات و علوم. خاخام یوسف میزراحی قسمت اول
تورات و علوم. خاخام یوسف میزراحی قسمت دوم